استفاده از رزین های آلکید در رنگ ها و مواد پوششی

رزین های آلکید متعلق به خانواده‌ی پلی استر های گرماسخت هستند؛ یعنی درشت مولکول‌های بدست‌آمده از واکنش بین یک اسید یا یک انیدرید، یک الکل و یک اسید چرب یا روغن. میزان روغن محصول نهایی می‌تواند بسیار متغیر باشد (از 30 تا بیش از 70 درصد کل حجم رزین)، و در نتیجه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی را بسیار...